ایزو 10668 ارزیابی برند

مشاورایزو 10668:ارزیابی برند

دامنه کاربرد

اجرای این استاندارد ارزش برند یک مجموعه را با معیارهایی استاندارد ازقبیل مشتری ها، دارایی ها ، روابط تجاری و مسائل قانونی با الگویی مشخص و استاندارد تعیین می کند.به صورتی که در تمام کشورهای دنیا نتیجه و اعداد به دست آمده معتبر و قابل استناد می باشند.

استاندارد ایزو

استاندارد (ها) : ایزو 10668

مشاوره ایزو10668

اجرا کننده: شرکت داتیس سیستم در قالب قرارداد مشاوره با موضوع ، شرح خدمات و زمان مشخص
محتوا : آموزش پرسنل ، طراحی ، پیاده سازی دستورالعمل ها ، فرم ها و چک لیست ها و ارزیابی بر اساس استاندارد جاری شده در مجموعه .
زمان : شش ماه تا دوکسال متغیر با اندازه مجموعه ، میزان همکاری کارفرما ، گستره فعالیت که در جلسه گپ آنالیز به کارفرما اعلام می شود.
خدمات مشاوره رایگان داتیس سیستم : گپ آنالیز شامل : عارضه یابی ، طراحی و اصلاح چارت سازمانی ،اجرای آراستگی محیط کار براساس استاندارد 5s
خدمات نگهداری و پشتیبانی : عقد قراداد یکساله قابل تمدید در صورت توافق طرفین جهت نگهداری و اصلاح سیستم مدیریت پیاده سازی شده در سازمان با هزینه و مناسب و به صورت نفر روز.
فرم شرح خدمات داتیس سیستم

گواهینامه ایزو10668

موضوع : استانداردهای معرفی شده در بند استاندارد ایزو
سازمان صادرکننده گواهینامه ایزو : سازمان های معتبر و باسابقه داخلی و خارجی : tuvNord,DNV,URS,IMQو..
مدت زمان : معمولا 15 روز پس از انجام ممیزی موفق توسط سازمان گواهی دهنده
خدمات داتیس سیستم : همراهی کارفرما در انجام ممیزی داخلی ، پیش ممیزی و ممیزی نهایی ، رفع عدم انطباق های احتمالی تا مرحله تایید و اخذ گواهینامه ایزو
مشاور ایزو 10668

دوره های آموزشی ایزو 10668

دوره آموزشی برای این استاندارد در شرکت داتیس سیستم تعریف نشده است.
چنانچه متقاضی دوره آموزش الزامات استاندارد خاصی هستید از طریق فرم تماس درخواست خودرا اعلام فرمایید.
مشاور ایزو 10668

لینک های مفید

ISO 10668:2010


تماس


LIB


TAP


CAP