انواع ایزو

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001  الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت بین المللی را تعیین می نماید تمام

الزامات این استاندارد   عمومی هستند

و به نحوی درنظر گرفته شده اند که برای تمام سازمان ها صرفنظر ازنوع ، اندازه و محصولی

که ارائه می دهند قابل استفاده باشد.

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001 , محیط سازمان

سازمان باید مسائل خارجی و داخلی که مرتبط با اهداف سازمان و جهت گیری استراتژیک آن هستند

و توانایی سازمان را برای دستیابی به نتیجه های مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت را

تحت تاثیر قرار می دهند، تعیین نماید.

درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع

به سبب تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم طرف های ذینفع بر توانایی سازمان در ارائه پیوسته محصولات و خدماتی

که نیازهای مشتری و الزامات قانونی و مقررات قابل کاربرد را برآورده می کننده سازمان باید موارد زیر تعیین نماید:

الف: طرف های ذی نفع مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت

ب: الزامات این طرف های ذی نفع که مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت می باشند.

انواع ایزو

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

سازمان باید مرزها و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را برای پیاده سازی دامنه کاربرد خود تعیین نماید.

انواع ایزو

سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

سازمان باید سیستم مدیریت کیفیت، شامل فرآیند های مورد نیاز و تعاملات آنها رامطابق

با الزامات این استاندارد

بین المللی ایجاد ، اجراء ونگهداری نماید و به طور مستمر بهبود بخشد

انواع ایزو

 رهبری

 رهبری و تعهد

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت را از طریق موارد زیر نشان دهد:

الف: پاسخگویی در قبال اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت:

ب: حصول اطمینان از اینکه خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت برای سیستم مدیریت

ایجاد شده اند و با جهت گیری استراتژیک و محیط سازگارند.

ج: حصول اطمینان از اینکه خط مشی کیفیت در سازمان منتقل، درک و به کار گرفته شده است.

د: حصول اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت یا فرآیند های کسب و کار سازمان

ه : افزایش آگاهی از رویکرد فرایندی

و : حصول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت در دسترس هستند ؛

ز : انتقال اهمیت اثر بخشی مدیریت کیفیت و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ؛

ح : حصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت به نتایج در نظر گرفته شده نایل می یابد .

ط : به کار گیری ، هدایت و پشتیبانی از افراد به منظور کمک به اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

ی : ترویج بهبود مستمر .

ک : حمایت از سایر نقش های مدیریتی مرتبط در نشان دادن رهبری آنها به میزانی که

در زمینه های مسئولیتشان کاربرد دارد

انواع ایزو

تمرکز بر مشتری

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد رادر خصوص تمرکز بر مشتری یا اطمینان از موارد زیر نشان دهد:

الف: الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقررلاتی قابل کاربرد و تعیین شده، انطباق دارند:

ب: ریسک ها و فرصت هایی که می توانند بر انطباق محصولات و خدمات و توانایی افزایش رضایت موثر باشند

تعیین شده و مورد توجه قرار می گیرند.

ج: تمرکز بر ارائه یکنواخت محصولات و خدمات که با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی

انواع ایزو

قابل اجرا انطباق دارند:

د: تمرکز بر افزایش رضایت مشتری حفظ شود.

خط مشي کیفیت

مدیریت ارشد باید خط مشی کیفیت را ایجاد ، بازنگری و نگهداری نماید که:

الف: متناسب با مقاصد و محیط سازمان باشد :

ب: چارچوبی را برای تعیین و بازنگری اهداف کیفی فراهم نماید:

ج: شامل تعهدی جهت برآوردن الزامات قابل کاربرد باشد:

د: شامل تعهدی جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت باشد.

وظایف، مسئولیت ها و اختیارات سازماني

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت ها و اختیارات برای وظایف مربوطه در

درون سازمان تخصیص داده شده، ابلاغ و تفهیم شده اند.

انواع ایزو

طرح ریزی برای سیستم مدیریت کیفیت

اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصت ها

اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابي به آنها

سازمان باید اهداف کیفیت را در وظایف، سطوح و فرآیندهای مرتبط تعیین کند.

اهداف کیفیت باید:

الف : با خط مشی کیفیت سازگار باشد ؛

ب : قابل اندازه گیری باشد ؛

ج: الزامات قابل کاربرد را در نظر گیرد ؛

د : مرتبط با انطباق محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتری باشد ؛

ه : مورد پایش قرار گیرد ؛

و : منتقل شود ؛

ز : در صورت نیاز به روز آوری شود

طرح ریزی تغییرات انواع ایزو

در صورتی که سازمان نیاز به تغییر در سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نماید تغییر باید به صورت

طرح ریزی شده و سیستماتیک انجام شود

انواع ایزو

پشتیباني انواع ایزو

منابع

سازمان باید منابع لازم را جه استقرار ، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت تعیین و تامین نماید.

کارکنان

سازمان باید به منظور اطمینان از برآورده شدن مستمر الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد

، کارکنان لازم را برای اجرای موثر سیستم مدیریت کیفیت به همراه فرایند های مورد نیاز فراهم نماید.

زیر ساخت

سازمان باید زیر ساخت مورد نیاز را برای اجرای فرآیندهایش جهت دستیابی به انطباق محصولات

و خدمات و تعیین ، تامین و نگهداری نماید.

انواع ایزو

 محیط برای اجرای فرآیندها

سازمان باید محیط جهت اجرای فرایندها و دستیابی و انطباق محصولات و خدمات تعیین ،

تأمین و نگهداری نماید.

انواع ایزو

 منابع پایش و اندازه گیری

در جایی که پایش یا اندازه گیری به عنوان شواهد انطباق محصولات و خدمات والزامات مشخص

شده استفاده میشود.

سازمان باید منابع لازم را برای حصول اطمینان از نتایج پایش و اندازه گیری معتبر و قابل اعتماد تعیین نماید.

سازمان باید اطلاعات مستند شده مناسب را به عنوان شواهد تناسب با هدف منابع پایش و اندازه گیری حفظ نماید.

چنانچه ابزاری که در طول زمان تصدیق و کالیبراسیون آنها برنامه ریزی شده است

در استفاده معیوب تشخیص داده شود .

سازمان باید تاثیرات منفی در صحت نتایج اندازه گیری قبلی را تعیین نماید

و در صاورت لزوم اقدام اصلا حی مناسب را انجام دهد.

 دانش سازمانی

سازمان باید دانش مورد نیاز را برای اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات تعیین نماید .

این دانش باید نگهداری شود و به میزان لازم در دسترس قرار گیرد.

انواع ایزو

 صلاحیت

الف : صلاحیت لازم کارکنانی را که تحت کنترل سازمان کار می کنند و عملکردشان بر کیفت موثر است

، مشخص نماید .

ب : اطمینان حاصل کند این کارکنان ازنظر تحصیلات ، آموزش و یا تجربه صلاحیت مناسب را دارند .

ج : درصورت کاربرد جهت بدست آوردن شایستگی لازم و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده اقدام کند .

د : اطلاعات مستند مناسب را به عنوان شواهد صلاحیت حفظ کند.

 آگاهي

کارکنان که تحت کنترل سازمان کار می کنند باید از موارد زیر اگاه باشند.

الف: خط مشی کیفیت

ب: اهداف کیفیت مرتبط

ج: سهم آنها در اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، از جمله مزایای بهبود عملکرد کیفیت

د: پیامد عدم انطباق یا الزامات سیستم مدیریت کیفیت

انواع ایزو

 ارتباطات

سازمان باید ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نماید از جمله:

الف: درباره چه چیزی ارتباط برقرار کند

ب: چه زمانی ارتباط برقرار کند

ج: با چه کسی ارتباط برقرار کند

د: چگونه ارتباط برقرار کند

 اطلاعات مستند

 کلیات

 ایجاد و به روز رسانی

 کنترل اطلاعات مستند

 عملیات

 برنامه ریزی و کنترل عملیات

سازمان باید فرآیندهای مشخص را که برای انطباق با الزامات

جهت ارائه محصولات و خدمات و برای اجرای اقدامات مورد نیاز می باشد را از طریق موارد

زیر برنامه ریزی ، اجرا و کنترل نماید.

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001 ، تعیین الزامات محصولات و خدمات

استاندارد ایزو 9001 ، ارتباط با مشتری

استاندارد ایزو 9001 ، تعیین الزامات مرتبط با محصولات و خدمات

سازمان باید از موارد زیر اطمینان حاصل یابد :

الف ( الزامات محصول و خدمت ) از جمله آنهایی که توسط سازمان الزامی تلقی میشوند

( و الزامات قانونی و مقرراتی

قابل کاربرد، تعیین شده اند؛

ب ( توانایی برآوردن الزامات تعریف شده و اثبات مطالبات ) ادعاها ( محصولات و خدماتی

که ارائه می نماید.

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001 ، بازنگری الزامات مرتبط با محصولات و خدمات

این بازنگری باید پیش از تعهد در تأمین محصولات و خدمات به مشتریان انجام شود

و باید اطمینان حاصل شود که قرارداد یا الزامات سفارش متفاوت از مواردی که قبلا تعریف شده

حل و فصل شده است .

انواع ایزو

هرجا مشتری بیانیه ای مستند از الزامات خود ارائه نکند الزامات مشتری باید قبال از پذیرش

توساط سازمان تایید شود .

اطلاعات مستندی که شرح دهنده نتایج بازبینی از جمله هرگونه الزامات جدید و یا

تغییر یافته محصولات و خدمات میباشند باید حفظ شوند.

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001 ، طراحي و توسعه محصولات و خدمات

هرجا که جزییات الزامات محصولات و خدمات سازمان جهت ارائه خدمت یا تولیدات

که هنوز ایجاد و یا توسط مشتری و یا طرف های ذی نفع دیگر شناسایی نشده است

برای اینکه برای تولید و یا ارائه خدمات آتی کافی باشد، سازمان باید یک فرآیند طراحی و توسعه ایجاد ،

اجرا و نگه داری نماید.

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001 ، کنترل محصولات و خدماتي که از برون سازماني تامین مي شود

سازمان باید اطمینان حاصل نماید فرآیندها، محصولاتی و خدماتی که از برون سازمانی تامین

می شوند با الزامات مشخص شده انطباق دارند.

سازمان باید در مواقع ذیل الزامات مشخص شده را جهت کنترل محصولات و خدماتی که از برون سازمانی

تامین میشوند به کارگیرد؛

انواع ایزو

 کنترل تولید و ارائه خدمات

سازمان باید شرایط کنترل شده ای را برای تولید و ارائه خدمات شامل فعالیت های تحویل و

پس از تحو یل استقرار نماید.

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001 ، شناسایي و ردیابي

درجایی که نیاز به تضمین انطباق محصولات و خدمات باشد سازمان باید روش های مناسبی

را برای شناسایی خروجی های فرآیند به کار گرفته شود .

سازمان باید وضعیت خروجی های فرآیند را در رابطه با الزامات پایش و اندازه گیری در

سرتاسر تولید و ارائه خدمات شناسایی نماید.

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001 ، محافظت

برای حفظ انطباق با الزامات سازمان باید اطمینان حاصل نماید از خروجی های فرآیند در

طی تولید و ارائه خدمات به میزان لازم حفاظت می شود.

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001 ، ترخیص محصولات و خدمات

سازمان باید ترتیبات طرحریزی شده را در مراحل مناسب اجرا نماید تا تصدیق کند

که الزامات محصول و خدمت برآورد شده اند . شاهد انطباق با معیار پذیرش باید حفظ شود .

ترخیص محصولات و خدمات به مشتری نباید تا زمانی که ترتیبات طرح ریزی شده

برای تصادیق انطباق به طور رضایت بخشی کامل شده اند صورت پذیرد مگر اینکه

توسط فرد مجاز و در صورت کاربرد توسط مشتری تایید شده باشد.

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001 ، کنترل خروحي های فرآیند، محصولات و خدمات نامنطبق

سازمان باید اطمینان حاصل نماید خروجی های فرآیند، محصولات و خدماتی که با الزامات انطباق

ندارد شناسایی و کنترل می شوند تا از استفاده یا تحویل ناخواسته آنها جلوگیری شود.

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001 ، ارزیابي عملکرد

استاندارد ایزو 9001 ، پایش، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل و ارزیابي

استاندارد ایزو 9001، رضایت مشتری

سازمان باید برداشت مشتری را از میزان برآورده شدن الزامات پایش نماید .

سازمان باید اطلاعات مربوط به دیدگاه ها و نظرات مشتری درباره سازمان و محصول و خدمات آن را حفظ نماید .

روش های دریافت این اطلاعات و استفاده از آنها باید تعیین شود.

استاندارد ایزو 9001، ممیزی داخلي

سازمان باید ممیزی های داخلی را در فواصل برنامه ریزی شده انجام دهد جهت تامین اطلاعات

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001، بازنگری مدیریت

مدیریت ارشد باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را در فواصل برنامه ریزی شده به منظور اطمینان

از تداوم تناسب ، کفایت و اثر بخشی آن بازنگری نماید.

انواع ایزو

استاندارد ایزو 9001، بهبود کلیات

سازمان باید فرصت های بهبود را تعیین و انتخاب نماید و اقدامات لازم را جهت برآوردن نیازهای

مشتری و افزایش رضایت مشتری انجام دهد .

9001، عدم انطباق و اقدام اصلاحي

به هنگام بروز عدم انطباق از جمله موارد ناشی از شکایت سازمان باید :

الف . نسبت به عدم انطباق عکس العمل نشان دهد و درصورت کاربرد :

-1 جهت کنترل و تصحیح آن اقدام نماید؛

-2 عواقب رسیدگی کند؛

ب . نیاز به اقدام جهت حذف   علل  عدم انطباق را به منظور اینکه انطباق در جای دیگر تکرار نشود و یا اتفاق نیفتد :

از طریق موارد زیر ارزیابی نماید :

بازنگری عدم انطباق؛

تعیین دلایل عدم انطباق

تعیین اینکه آیا عدم انطباق های مشابه وجود دارند و یا ممکن است بطور بالقوه اتفاق بیفتد .

ج. انجام هر اقدامی که نیاز باشد؛

د . بازنگری اثربخشی هر اقدام اصلاحی انجام شده؛

ه . تغییر سیستم مدیریت کیفیت در صورت نیاز

اقدامات اصلاحی باید متناسب با اثرات عدم انطباق های پیش آمده باشند .

یادآوری : در بعضی موارد حذف دلیل عدم انطباق می تواند غیرممکن باشد .

یادآوری :  اقدام اصلاحی می تواند احتمال وقوع مجدد را تا سطح قابل قبولی کاهش دهد .

سازمان باید اطلاعات مستند را به عنوان شواهدی برای موارد زیر حفظ نماید.

الف . ماهیت عدم انطباق ها اقدامات بعدی انجام شده؛

ب : نتایج هرگونه اقدام اصلاحی

 بهبود مستمر

سازمان باید تناسب کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را بطور مستمر بهبود بخشد .

سازمان باید برای تایید اینکه زمینه هایی با عملکرد پایین و یا فرصت هایی که به عنوان بخشی از

بهبود مستمر است ، در نظر بگیرد.

انواع ایزو

انواع ایزو

ایزو 14001 و مدیریت محیط زیست

ایزو؛ سازمان بین المللی استاندارد :
ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از استانداردهای ملی است.
(اعضاء ISO) کار آماده سازی استانداردهای بین المللی به طور معمول از طریق کمیته فنیISO انجام می شود.

هر شخص عضو کمیته فنی که علاقه مند در یک موضوع است حق شرکت در آن کمیته را داراست .

سازمان های بین المللی، دولتی وغیر دولتی، در ارتباط باISO هستند.

برای مثال، ISO همکاری نزدیک با کمیسیون بین المللی الکترونیکی (IEC) در تمام مسائل مربوط به استاندارد برق دارد.
استانداردهای بین المللی مطابق با قوانین در بخشنامه ISO / IEC، مشخص شده است.

وظیفه اصلی کمیته فنی آماده سازی استانداردهای بین المللی است.

پیش نویس استانداردهای بین المللی تصویب شده توسط کمیته فنی به اعضاء جهت رای دادن توزیع شده است.

انتشار عنوان استاندارد بین المللی نیاز به تایید حداقل ۷۵٪ از اعضا دارد.

ایزو 14001 به جنبه های مختلف مدیریت زیست محیطی می پردازد.

این استاندارد ابزار عملی برای شرکت ها و سازمان هایی که به دنبال شناسایی و کنترل اثرات زیست محیطی

خود و به طور مداوم درپی بهبود عملکرد زیست محیطی خود هستند.

ایزو 14001 بر مدیریت سیستم های محیطی تمرکز دارد.

استانداردهای دیگر در این خانواده بر جنبه های زیست محیطی خاص مانند تجزیه و تحلیل چرخه زندگی

، ارتباطات و نظارت متمرکز هستند.

ایزو 14001 مجموعه از معیارها برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی را مشخص می کند و می تواند

تأیید کننده ی صحیحی بودن سیستم زیست محیطی باشد .

این کار مورد نیاز دولت برای عملکرد زیست محیطی، اما نقشه یا چارچوبی است که یک شرکت یا سازمان

می تواند به دنبال آن مدیریت یک سیستم زیست محیطی را راه اندازی کند.

این استاندارد می تواند توسط هر سازمان بدون در نظر گرفتن فعالیت یا بخش های آن مورد استفاده قرار بگیرد.
با استفاده از این استاندارد اطمینان لازم را برای مدیریت شرکت و کارکنان به عنوان ذینفعان خارجی برای

ازبین بردن و یا بهبود اثرات زیست محیطی فراهم می کند.

مزایای استفاده از ایزو 14001:
کاهش هزینه مواد زائد
صرفه جویی در مصرف انرژی و مواد
کاهش هزینه های توزیع
ایجاد تصور مثیت از شرکت بین مشتریان و عموم مردم

انواع ایزو

OHSAS 18001، ایزو بهداشت و ایمنی

OHSAS 18001 چیست؟
OHSAS 18001 استاندارد بین المللی برای مدیریت سلامت و ایمنی است.

صدور گواهینامه استاندارد نشان می دهد که سازمان مورد نظر که چگونه ریسکهای بهداشت و ایمنی را شناسایی

، مدیریت و کنترل می کند.
این استاندارد بر اساس فرایند مدیریت” طرح – انجام – بررسی – عمل ” ، آن طراحی شده است.

این استاندارد سازگار با ISO14001و ISO9001طراحی شده است. با این حال، این به این معنا نیست

که هر سه استاندارد باید در جای خود برای دستیابی به صدور گواهینامه باشد

فرایند ” طرح – انجام – بررسی – عمل ” چیست؟
” طرح – انجام – بررسی – بررسی ” یک چارچوب مدیریت است که با یک رویکرد روشمند به حل مسئله و بهبود

مستمر می پردازد. این چرخه شامل چهار مرحله زیر است:
طرح – این مرحله شما نیاز به شناسایی اهداف و درک وضعیت فعلی خود دارید.
انجام – این بخش به پیاده سازی طرح می پردازد. شما نیاز به تمرکز بر چگونگی ایجاد ارتباط ،

نظارت و ایجاد تنظیمات در طول اجرای طرح دارید.
بررسی – در مرحله بررسی شما را ارزیابی پیشرفت خود را نسبت به اهداف اولیه خود می سنجید.

نکته کلیدی آن است که برای ارزیابی پیشرفت باید آنچه را انجام داده اید را

با آنچه که برای بهبود نیاز دارید بسنجید.
عمل – حالا وقت عمل است! در این مرحله شما باید بدانید چه پیشرفت های برای

دستیابی به موفقیت مورد نیاز شماست.

چرا OHSAS 18001 را انتخاب کنید؟
OHSAS 18001 نشان می دهد که سازمان شما از نظر قانونی سازگار است و قادر به مدیریت

ریسکهای بهداشت و ایمنی می باشد.
به علاوه این استاندارد سهامداران تعهد خود را به سلامت و ایمنی اثبات کرده ،

و در نتیجه تاثیر مثبتی بر سلامت و ایمنی فرهنگ شرکت شما دارند.
صدور گواهینامه می تواند خسارت های ناشی از تصادف و بیمه هزینه را کاهش دهد.
توسعه مستمر سازمان موجب نوآوری شده و نشان دهنده پیشرفت فکری رو به جلو است.
همچنین این استاندارد مزیت رقابتی برای سازمان محسوب می شود.
صدور این گواهینامه اغلب مورد نیاز برای سازمان های مناقصه جهت کار جدید است.
اجرای موفقیت آمیز دسترسی شما به کسب و کار جدید را افزایش می دهد.

انواع ایزو

مراحل استقرار سیستم مدیریت یکپارچهIMS

1. انتخاب مشاور
2. شناخت و بررسی وضعیت موجود
3. آموزش پرسنل (سیستم مدیریت IMS )
4. طراحی ورویکرد فرایندی
5. تشکیل کمیته های تخصصی به منظور تهیه وتدوین روش های اجرایی ودستورالعمل های

کاری وراهبری سیستم
6. مستند سازی
تبیین خط مشی
تبیین اهداف کلان
تبیین نظامنامه IMS
تبیین اهداف خرد (برنامه یک ساله)
تبیین روش های اجرایی مورد نیاز سازمان و الزام شده در استانداردها
تبیین دستورالعمل ها
7. شناسایی و تهیه مدارک برون سازمانی ، قوانین و مقررات وآیین نامه ها
8. ابلاغیه های درون سازمانی و آماده سازی اجرا
9. گردش فرم هاو تهیه سوابق
10. اجرا
اجرای دستوالعمل ها و روش های اجرایی از جمله:
1. معاینات ادواری
انجام آزمایشات پزشکی کارکنان توسط واحد درمان شرکت با همکاری مرکز تحقیقات و

تعلیمات وزارت کارومرکز
2. کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری
3. انجام مانورهای آزمایشی با توجه به برنامه ازپیش تعیین شده ( تقویم مانورها )
4. اندازه گیری عوامل فیزیکی وشیمیایی محیط کار وپساب خروجی و…
5. تهیه تجهیزات ایمنی فردی وهشداردهنده ها
6. ممیزی
1.6 . ممیزی داخلی (INITIAL AUDITING )
در دوره های زمانی طرحریزی شده مثلا هر6 ماه یک بار به منظور حصول اطمینان

از استقرارواجرای اثر بخش سیستم مدیریت IMSباتوجه به الزامات واستانداردها انجام می شود.
2.6. پیش ممیزی (PRE AUDITING )
به منظورتایید آمادگی سیستم مدیریت IMSجهت دریافت گواهینامه انجام می گردد. (انجام آن اختیاری است.)
3.6 . ممیزی نهایی (FINAL AUDITING )
انجام ممیزی توسط شخص ثالث (CB) جهت صدور گواهینامه
4.6 . ممیزی مراقبتی ( CONTINUAL AUDITING )
هر سال حداقل یک بار به منظورحصول اطمینان ازبهبود مستمرسیستم IMS انجام می گردد .

انواع ایزو

ایزو 26000 و تعهد اجتماعی

ایزو 26000 استاندارد راهنمایی داوطلبانه در مسئولیت های اجتماعی است

که برای استفاده در هر نوع سازمانی طراحی شده است.

همین طور برای رهبران کسب و کار این فرصت را بوجود می آورد تا با پیاده سازی آن برای

اقدامات خود جهت بهبود پایداری خوداز لحاظ اقتصادی، اجتماعی، و سازگاری با محیط زیست برنامه ریزی کنند.
ایزو 26000 چیست و الزامات آن برای چه افرادی قابل استفاده است؟
بسیاری از تجار موفق – و حتی شاید برای شما – افرادی که که مسئولیت اجتماعی بخشی

ازهویت کسب و کار و یا چرایی تجارت آنهاست.

ارائه محصولات و خدمات مفید، برای ایجاد شغل و فرصت های توسعه برای جامعه خود،

و به دست آوردن رضایت از طریق کاری معنادار.

در بسیاری از کشورها، این “کارآفرینان مسئولیت اجتماعی” با پیاده سازی ارزش ها و اصول

خود، تفاوت های اساسی را ایجاد نموده اند.

آنها در حال حاضر روح مسئولیت اجتماعی در جامعه هستند و الهام بخش بسیاری از افراد می باشند.
با این حال، در بسیاری از نقاط جهان، مردم و کسب و کار هنوز فاقد روح و یا درک درستی از

مسئولیت پذیری هستند.

آنها ممکن است فاقد دانش یا انگیزه کافی در مورد اهمیت اقدامات خود را برای رفاه مردم دیگر

و محیط زیست باشند. ایزو 26000 پاسخی به این نیاز فوری تمام مردم ، در تمام نقاط جهان است.

این استاندارد برای اثرگذاری مثبت بر انسانها در راهی که برای کسب و کار و زندگی خود انتخاب کرده اند،

طراحی شده است.
ایزو 26000 رهنمودهای زیادی را فراهم آورده است اما در این استاندارد دستورالعمل خاصی ارائه نشده است

و همین طور دستیابی به نتایج مشخصی نیز مورد انتظار نیست.
کسب و کارهایی ایزو 26000 را پیاده سازی می کنند، به فرصتی برای شناسایی و ساخت مدل های

کسب و کار قوی تر برای بهبود مستمر خود دست می یابند.
پیاده سازی ایزو 26000 تعهد اجتماعی شرکت ها را افزایش می دهد و آنها را به مدلی برای سازمانهای

دیگر تبدیل می کند.

انواع ایزو

ایزو 10019

ایزو ۱۰۰۱۹ راهنمایی برای انتخاب سیستم مدیریت کیفیت مشاوران و استفاده از خدمتی است که ارائه می کنند.

ISO 10019 که یک استاندارد بین المللی شناخته شده است، در واقع فرصتی را برای انتخاب

مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از مشاوره ی آنها به هنگام انتخاب مشاور سیستم

مدیریت کیفیت فراهم می کند .

ISO 10019 قابل اجرا در تمام سازمانهایی است که در زمینه ی فرآیند ارزیابی صلاحیت مشاور

سیستم مدیریت کیفیت به راهنمایی نیازمند هستند

و از طریق اعتماد لازم برای برآورده ساختن نیازها و همچنین انتظارات سازمان جهت خدمات

مشاوره حاصل می شود.

با توجه به پیاده سازی و تحقق سیستم مدیریت کیفیت برخی از سازمانها ترجیح می دهند

به پرسنل خود تکیه کنند اما سازمانهایی هم وجود دارند که از خدمات مشاوره خارجی استفاده

می کنند.

از سوی دیگر انتخاب یک مشاور توسط سازمان برای حصول اطمینان از اینکه نتیجه حاصل از

سیستم مدیریت کیفیت توانایی

لازم برای انطباق با اهداف برنامه ریزی شده سازمان با شیوه ای کارآمد و موثر را دارد، بسیار مهم است.

داشتن یک استاندارد بین المللی مرتبط با ISO 10019 با هدف ارائه راهنمایی در مورد عواملی

که به هنگام انتخاب یک مشاور سیستم کیفیت با در نظرگرفتن تمام پارامترهایی که در بالا گفته شد

برای پیاده سازی سیستم کیفیت لازم است.

انواع ایزو

هم چنین می توان از این استاندارد به عنوان دستورالعملی برای مشاوران سیستم مدیریت کیفیت استفاده کرد.

به طور خلاصه می توان گفت، ISO 10019 به ارائه اطلاعات مفید و عملی به سازمانها ، هنگام

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت می پردازد.

15085 EN و جوشکاری قطعات ریلی

از لحاظ کیفیت، جوشکاری به عنوان یک ‘فرآیند ویژه در تولید وسایل نقلیه راه آهن و قطعات آن” شناخته می شود.

الزامات مورد نیاز برای این فرآیند در سری استانداردهای EN ISO 3834 شرح داده شده است.
این استاندارد مجموعه ی الزامات و مراحل برای ارزیابی تولید کنندگان از وسایل نقلیه راه آهن و قطعات

جوش آن را مطابق با استاندارد گروه EN ISO 3834 جمع آوری می کند.

EN ISO 3834 شامل جوشکاری مواد فلزی در تولید، تعمیر و نگهداری راه آهن، وسایل نقلیه و قطعات آن می شود.

این گواهینامه، کیفیت مورد نیاز را برای تولید کننده جوش در هنگام ساخت جدید و کار تعمیر تعریف می کند.
نمای کلی از از طرح صدور گواهینامه برای جوشکاری تجهیزات ریلی:
BS 15085 EN – جوش خودرو و قطعات راه آهن شامل موارد زیر است:
قسمت 1: عمومی
قسمت 2: تضمین کیفیت مورد نیاز و صدور گواهینامه جوشکاری
قسمت 3: طراحی مورد نیاز
قسمت 4: تولید مورد نیاز

ایزو 10015

آموزش سازماني به لحاظ وجود نارسايي در فرآيندهاي كاري و رفتاري و لزوم برطرف نمودن اين گونه

نقايص اهميت دارد و اين به خاطر آن است كه از طريق آموزش جهت دار و اثربخش مي توان در مفروضات ذهني

كاركنان نوسازي و رفتارهاي جديدي را در سازمان ايجاد و جاري كرد.
پايداري كيفيت خدمات سازمان ها با استانداردهاي مختلف ، ايجاد و دوام پيدا مي كند.

براي پايدارتر و عميق تر كردن كيفيت و كسب مزيت پويايي در سازمان لازم است در ابعاد مختلف به ويژه

منابع انساني سرمايه گذاري صورت گيرد.

با مديريت علمي مي توان در اين مورد به خوبي سرمايه گذاري انجام داد و خمير مايه اصلي كيفيت را در

سازمان ايجاد كرد.

استاندارد جهاني ايزو 10015 توسط كميته فني 176 ISO/TC مديريت و تضمين كيفيت و كميته فرعي SC3

تهيه شده است.

نمايندگان 22 كشور، در دسامبر 1999 پيش‌نويس اصلي اين استاندارد را طراحي كردند كه به عنوان راهنمايي

براي مجموعه فعاليت‌هاي آموزشي سازمان‌ها به كار برده مي‌شود.
اين استاندارد بين‌المللي راهكارهايي به دست مي‌دهد كه سازمان‌ها و منابع انساني آنها را در زمينه مسائل

مربوط به آموزش ياري مي‌دهند.

زماني كه براي تفسير اشارات مربوط به مباحث آموزش درگروه استاندارد ايزو 9000 در زمينه تضمين كيفيت

و مديريت كيفيت به راهنمايي نياز است، مي‌توان از استاندارد ايزو 10015 استفاده كرد.
اهداف سازمان براي بهبود مستمر كه دربرگيرنده عملكرد منابع انساني است، ممكن است

تحت تاثير گروهي از عوامل خارجي از جمله تغيير بازار، فناوري، نوآوري، ملزومات و نيازهاي مشتريان و

سهامداران ديگر قرار گيرد.

چنين تغييراتي مي‌تواند سازمان را به تحليل نيازهاي مرتبط با مهارت خود وادار كند.
نقش اين استاندارد، تهيه راهنما براي سازمان‌ها به منظور شناسايي و تجزيه و تحليل نيازهاي آموزشي

و طراحي و برنامه‌ريزي آموزش، تدارك براي آموزش، ارزشيابي آموزش، كنترل و بهبود فرايند و اثربخشي بيشتر است

و هدف آن كمك به سازمان‌هاست تا آموزش خود را به يك سرمايه‌گذاري موثرتر و كاراتر تبديل كنند.

آموزش يك فرايند چهار مرحله‌اي است.

يك فرايند آموزش برنامه‌ريزي شده و سيستماتيك مي‌تواند سهم بسزايي در كمك به سازمان در جهت توسعه

و بهبود توانايي‌هايش براي رسيدن به اهداف كيفي داشته باشد.
فرايند آموزش در استاندارد ايزو 10015 درقالب مراحل زير ديده مي‌شود.
الف) تعيين نيازهاي آموزشي
ب) طراحي و برنامه‌ريزي آموزشي
ج) مديريت اجرايي آموزش
د) ارزشيابي نتايج آموزش
ه) نظارت

 

ایزو 15189 آزمایشگاه پزشکی

ISO 15189 آزمایشگاه پزشکی – الزامات مورد نیاز برای کیفیت و قابلیت سیستم مدیریت کیفیت،

ویژه آزمایشگاه های پزشکی را مشخص می کند.

این الگو توسط کمیته فنی سازمان بین المللی استانداردها (ISO/TC 212)، توسعه داده شد.

ISOTC 212 به گروه کاری ISO 15189 برای آماده سازی استاندارد بر اساس جزئیات واگذار شده است.

ISO / IEC 17025الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون آزمایشگاه است.

این گروه کاری شامل مشاوران جهت ارائه مشاوره به کاربران خدمات آزمایشگاهی،

مجموعه ای از نمونه ها، تفسیر نتایج آزمون، تعداد گردش های قابل قبول، چگونگی انجام این تست

در یک اورژانس پزشکی و نقش آزمایشگاه در آموزش و پرورش و نیز آموزش کارکنان مراقبت های

بهداشتی می شود.

این استاندارد که براساس ISO / IEC 17025 ISO 9001 ، است سندی منحصر به فرد است

که الزامات خاص از محیط زیست پزشکی و اهمیت آزمایشگاه پزشکی را در مراقبت از بیماران در

نظر می گیرد.
راه حل های نرم افزاری که به طور خاص برای آزمایشگاه های پزشکی طراحی شده است،

در دستیابی به مجوز رسمی مبتنی ISO 15189 کمک می کند.

به طور خاص، نرم افزار کنترل سند می تواند با بهبود مدت زمان صرف شده

(TAT) برای بررسی سند، در افزایش بهره وری کارکنان و بهبود کیفیت کلی کمک کند.

 

ایزو 3834 و کیفیت جوش

ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از استانداردهای ملی است.
(اعضاء ISO) کار آماده سازی استانداردهای بین المللی به طور معمول از طریق کمیته فنیISO انجام می شود.

هر شخص عضو کمیته فنی که علاقه مند در یک موضوع است حق شرکت در آن کمیته را داراست .
ISO 3834 به کیفیت مورد نیاز در جوش می پردازد و به منظور شناسایی کنترل و اقدامات لازم آماده شده است.

ISO 3834 یک استاندارد سیستم مدیریت کیفیت نیست و به هدف جایگزینی ISO 9001 ساخته نشده است.

ISO 3834 برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی در نظر گرفته شده،

و کاربرد آن مستقل از محصولات تولید شده است.

با این حال، اصول و بسیاری از جزئیات الزامات آن مورد نیاز و مربوط به مربوط جوش های دیگر و

فرآیندهای مربوط به جوشکاری می باشد.
یکی از اهداف ISO 3834 تعریف الزامات مورد نیاز در این زمینه است.

اشاره به یک بخش خاصی از ISO 3834 برای نشان دادن توانایی های آن برای فعالیت های مربوط به کنترل

جوش و نوع کاری که انجام می شود،کافی است.
این استاندارد کیفیت مورد نیاز برای جوشکاری را در کارگاه ها تعریف می کند ،

و قابلیت تولید کننده برای تولید ساخت و ساز جوش را مطابق با معیار های مشخص مورد نیاز نشان می دهد.

همین طور می توان از آن به عنوان پایه ای برای ارزیابی تنظیمات کیفیت تولید کننده جوش استفاده کرد.
خصوصیات محصولات جوش داده شده را نمی توان به تنهایی با آزمایش تاییدکرد.

اگر فرآیندهای تولید جوش مطابق با استاندارد ISO 3834 کنترل شود، معیار های مشخص کیفیت جوش در

محصول نهایی نمایان خواهد شد.
جوش یک فرآیند خاص است و ارزیابی تمام فعالیت های جوشکاری مربوط به آن و فرآیند جوش اجرا شده

توسط تولید کننده، برای رسیدن به کیفیت جوش مورد نیاز ، نیاز مند تجربهای زیاد تیم ارزیابی است.

فوايد پياده سازي استاندارد ISO27001

استاندارد ISO27001 قالبي مطمئن براي داشتن يك سيستم مورد اطمينان امنيتي مي باشد.

در زير به تعدادي از فوائد پياده سازي اين استاندارد اشاره شده است:
اطمينان از تداوم تجارت و كاهش صدمات توسط ايمن ساختن اطلاعات و كاهش تهديدها
اطمينان از سازگاري با استاندارد امنيت اطلاعات و محافظت از داده ها
قابل اطمينان كردن تصميم گيري ها و محك زدن سيستم مديريت امنيت اطلاعات
ايجاد اطمينان نزد مشتريان و شركاي تجاري
امكان رقابت بهتر با ساير شركت ها
ايجاد مديريت فعال و پويا در پياده سازي امنيت داده ها و اطلاعات
بيان نمودن ايده ها در خارج از سازمان (بخاطر مشكلات امنيتي اطلاعات و ايده هاي خود را در

خارج سازمان پنهان نسازيد)

بنابراين ، اين استاندارد علاوه بر داشتن رويكردي فرآيندگرايانه و مشتري محوري ، رويكردي تجاري دارد.

 

ایزو 20000 و فناوری اطلاعات

ISO 20000 استاندارد بین المللی برای مدیریت کیفیت خدمات و بویژه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است.

ISO 20000:2011 آخرین نسخه از سری ISO 20000 است که مجموعه ای از الزامات استاندارد برای یک سیستم

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (SMS) را فراهم می کند.

یکی از نیازهای حیاتی یک سازمان این است که خدمات فناوری داخلی و خارجی خود را با نیازهای کسب و کار

و مشتریان خود همسو کند.
امروزه سازمانها به شکل فزاینده ای در حال پیاده سازی سیستم خدمات فناوری اطلاعات (SMS) بر اساس ایزو

20000 به عنوان یک راه حل برای کسب و کارهای در این زمینه هستند.

 

خدمات مشاوره سیستم مدیریت امنيت اطلاعات

متاسفانه مقوله امنيت در ايران چندان جدي گرفته نشده و حداکثر محدود به فروش و نصب فايروال و آنتي

ويروس است.

در حالي که پياده سازي راهكارهاي امنيتي و استقرار استاندارد مديريت امنيت اطلاعات راهگشاي بسياري از

مشکلات امنيتي بوده

چون اساساً بر مبناي پيشگيري طراحي شده است در صورت پياده سازي درست، ضمن بالابردن ضريب اطمينان

امنيت اطلاعات، باعث صرفه جويي و جلوگيري از خسارات جبران ناپذير اطلاعاتي مي شود.

اما در سال های اخیر شاهد حملات سایبری به سایت های مهم و برخی از مراکز مهم بوده ایم و در راستای پدافند

غیر عامل گریزی از استقرار این سیستم ها نمی باشد.
خدمات مرتبط با تحليل ، طراحي و اجراي سيستم‌هاي مديريت امنيت اطلاعات قابل ارائه توسط اين تيم به

شرح زير خواهد بود:

طراحي و مستند‌سازي رويه ها و دستورالعملهاي امنيتي مطابق با استانداردهاي امنيت اطلاعات و قوانين

موجود مثل شوراي عالي انفورماتيك (BS7799/ISO17799)
ارائه مشاوره و خدمات فني جهت دريافت گواهي‌نامه امنيت اطلاعات از مراکز معتبر (مراکز ثبت و صدور که

خود در این زمینه داری سوابق درخشانی هستند)
ارائه خدمات آموزش امنيتي براي مديران و پرسنل پيرامون سيستم‌هاي امنيت اطلاعات
شناسائي و مستند‌سازي ضعف‌هاي امنيتي و تهديدات مرتبط براي سيستم‌هاي اطلاعاتي، شبکه‌هاي رايانه‌اي

و روالهاي سازماني طراحي و پياده‌سازي راهکارهاي حفاظتي و کنترلي براي سيستم‌هاي اطلاعاتي و شبکه‌هاي

کامپيوتري ارائه خدمات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري جهت نظارت بر اجزاي سيستم مديريت اطلاعات شامل :
خدمات بررسي آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي
راهکارهاي مديريت آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي

 

 

ایزو10001:2007

مدیریت کیفیت-رضایت مشتری-راهنمایی های اصول رفتاری سازمان
حفظ سطح بالایی از رضایت مشتری یک چالش مهم برای بسیاری از سازمان ها است.

یکی از راه های مقابله با این چالش استفاده از یک سری اصول رفتاری به منظورکسب رضایت مشتری است.
ISO 10001 رهنمودهایی برای برنامه ریزی، طراحی، توسعه، پیاده سازی، نگهداری و بهبود رضایت مشتری را فراهم می کند.
این استاندارد جهت عمل کردن به وعده هایی که شرکت ها در مورد رفتار خود حین ارائه محصول به مشتریان

می دهند کاربرد دارد و چنانچه این وعده ها محقق شوند باعث افزایش رضایت مشتری می شود.
ISO 10001 برای استفاده توسط هر سازمانی بدون در نظر گرفتن نوع، اندازه و محصول، در نظر گرفته شده است.
مزایای استفاده از این استاندارد:
– پیشگیری از شکایات
– رسیدگی به شکایات داخلی برای مواردی که نارضایتی وجود دارد.
– حل اختلافات خارجی
– بهبود شیوه های مبادلات عادلانه و اعتماد مشتری در سازمان
– بهبود درک سازمان از انتظار مشتری در مورد محصولات سازمان و روابطش با مشتریان که در نهایت منجر به

کاهش سوء تفاهم ها و کاهش شکایات می شود.
– به طور بالقوه نیاز به مقررات جدید حاکم بر رفتار یک سازمان نسبت به مشتریان را کاهش می دهد.
ISO10001 با ISO 9001 وISO 9004 سازگار است و از اهداف این دو استاندارد از طریق کاربرد کارآمد و موثر

یک فرایند در راستای رضایت مشتری حمایت می کند.

ISO10001 همچنین با ISO 10002 و ISO 10003 سازگار است.

این سه استاندارد می توانند به صورت مستقل و یا به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار گیرند.

هنگامی که این سه استاندارد با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند

هر یک بخشی از یک چارچوب یکپارچه برای افزایش رضایت مشتری از طریق ایجاد یک سری اصول رفتاری

، رسیدگی به شکایات و حل اختلاف مورد استفاده قرار می گیرند.
درصد زیادی از دلایل نارضایتی مشتری به کیفیت خود محصول مربوط نمی باشد،

بلکه علت اصلی آن در کیفیت نامناسب سرویس دهی و ارتباط با مشتریان می باشد.

و باید همیشه این را به خاطر داشته باشیم که جذب مشتریان جدید هزینه بیشتری برای سازمان نسبت به

هزینه حفظ مشتریان قدیمی دارد.

 

استاندارد ایزو:ISO 20022:2013خدمات مالی-طرح پیام صنعت مالی جهانی

با اتوماتیک شدن فرآیندهای مالی و اعتباری، موضوع استاندارد سازی اطلاعات بین موسسات مالی و بانک ها

بسیار حیاتی شده است.

افزایش تعداد مبادلات مالی منجر به افزایش اشتباهات و تحریف پیام‌ها در درون صنعت مالی و اعتباری شده است.

در این مورد ایزو 20022 چگونگی مبادلات مالی را آسان و استاندارد کرده است.

ابتدا سازمان ایزو استاندارد ISO 15022 را ایجاد کرد که جایگزین ISO 20022 در سال ۲۰۰۴ شد که در حال حاضر

به نسخه جدید ISO 20022:2013 ارتقا یافته است.

این مجموعه استاندارد توسط کمیته فنی ITO/TC 68 تدوین شده است.
موسسات مالی و بانک ها برای انجام تجارت باید حجم عظیمی از اطلاعات را بین خود و با مشتریان تبادل کنند.

این امر زمانی میسرمی شود که فرستنده و گیرنده هر دو درک مشترک و یکسانی از اطلاعات و پیام ها داشته باشند.

این موضوع بسیار اهمیت دارد زیرا در این بخش کوچک ترین خطا خسارت های مالی زیادی به همراه دارد.
مجموعه استانداردهای ایزو 20022 در زمینه خدمات مالی با استفاده از کدگذاری، اطمینان لازم را در این مبادلات

ایجاد می کند.

با استانداردسازی خدمات پیام رسانی و ایجاد شفافیت، یک شرکت می تواند

روند مبادلات خود با سایر شرکت ها را خودکارسازی کرده

و در نتیجه احتمال وقوع خطا و آسیب ها را کاهش می دهد.
ISO20022 یک مخزن فرا داده ای شامل شرح پیام ها و فرآیندهای کسب و کارها و یک فرآیند نگهداری از این

مخزن را تشریح می کند.

علاوه بر این استفاده از این استاندارد برای استقرار اوراق بهادار،

فرآیند را در بخش های مشتریان مختلف بیش از پیش استاندارد و استوار ساخته و در نتیجه ریسک اشتباهات

را کاهش می دهد.
در سری جدیدISO 20022:2013 انتقال داده ها و مبادلات مالی به صورت قابل اعتماد فراهم شده است.

در این نسخه جدید هزینه ایجاد پیام کاهش می یابد

و به این ترتیب این استاندارد تسهیلات زیادی برای توسعه دهندگان پیام و آسودگی خاطر زیادی را برای

شرکت ها فراهم کرده است.

 

نرم افزار تحت ویندوز کنترل مستندات و سوابق ایزو

عملیات کنترل سوابق ایزو یکی از مشکلاتی است که با بزرگتر شدن سازمان پیش می آید

و زمان زیادی از وقت کارشناسان واحد QA(تضمین کیفیت) را می گیرد.

در این مواقع احتمال بروز خطای انسانی افزایش می یابد.

سيستم هاي مدیریت کیفیت به دليل فرآیندهای تکرای و پيچيده، پرهزینه و زمانبر و وابستگي کامل آنها

به نيروي انساني، همواره مشکلاتی را براي سازمانها بوجود می آورند

تا جايي که باعث به تاخير افتادن فعاليتها، کاهش قدرت تصمیم گیری، شکايت مشتريان درون و برون سازماني

و به خطر افتادن وظيفه و هدف اصلي فعالیت شرکت ها مي شود

به طوري که پس از مدتي کارشناسان واحدهای مرتبط، فعاليت نظام مند را کنار گذاشته و به صورت نمادین و

صوري به اجراي فعالیت های آن مي پردازند

و در نتیجه اثربخشي يک سيستم مدیریتی و کيفي کاهش می یابد.
برای رفع این قبیل مشکلات نرم افزار مدیریت اسناد تحت ویندوز یکپارچه، مدیریت اسناد را ساده تر می کند.

کنترل نسخه، گردش کار سند، اسکن بدون کاغذ، مدیریت ایمیل و مکمل کاملی از ویژگی های کنترل اسناد در

سیستم مدیریت اسناد موجود می باشد.

نرم افزار مدیریت اسناد با گزینه های انعطاف پذیری برای کسب و کارها، گروه ها و سازمان ها با هر اندازه ای

کاربردی هست.
پردازش سریع سند، از بین بردن خطاهای جایگزینی مراحل کاغذی با مسیریابی الکترونیکی، ویرایش، شیوه های

اتوماتیک مدیریت اسناد از مزایای نرم افزار مدیریت اسناد تحت ویندوز می باشد.
تکنولوژی یکپارچه مدیریت و جستجوی اسناد، دسترسی به وب و امنیت قوی موجب بهبود همکاری، تصمیم گیری

و کنترل اسناد به صورت موثر می شود.
سایر مزایای استفاده از این نرم افزار در شرکتها:
– كنترل سطح دسترسي کارکنان شرکت به اطلاعات
– اتوماسیون فرم ها مبتنی بر فرآیند
– امكان رديابي مستندات و كنترل زمان ورود و خروج اسناد و سرعت پاسخگويي
– افزایش رضایتمندی درون و برون سازمانی
– کاهش کاغذ بازی و مصرف کاغذ
– ایجاد امنیت بهتر جهت حفظ سوابق و اطلاعات و جلوگیری از مفقود شدن اسناد
– کاهش خطای انسانی
– انعطاف پذیری بيشتر از طريق سهولت در انجام تغييرات
– نرم افزار دارای راهنمای فارسی میباشد که در هر صفحه قابل دسترسی بوده و با بیان ساده کاربران نرم افزار را

راهنمایی می کند.
– کنترل ویرایش ها و نسخه های سیستم های کیفی
– سهولت در تحلیل و گزارشگیری
– دسترسی آسان
– ادغام با نرم افزارهای دیگر
– گردش کار از پیش تعریف شده
– سهولت در جستجو