استقرار سیستم 18001 OHSAS

استقرار سیستم 18001 OHSAS

استقرار سیستم 18001 OHSAS

 • اهداف :
  – ایجاد یک سیستم ترکیبی در ارتباط با سایر سیستم هاي مدیریتی
  – ایجاد سیستم اندازه گیري و بهبود ایمنی و بهداشت کار
  – ارزیابی عملکرد و گستره سطح بهداشت
  – تعیین درجه انطباق با استاندارد
  – ایجاد سیستم تضمین ایمنی و بهداشت
  – ارائه معیارها و اصولی که سازمان بتواند آنها را در تمامی واحد هاي خود بکار گیرد و از اثر بخشی و اقتصادي بودن آن اهداف اطمینان حاصل نماید

 

 • فوائد استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001

– نگرشی طرح ریزي شده و مستند در رابطه با ایمنی و سلامت کاري
– مشخص نمودن مسئولیتها در قبال مسائل ایمنی و سلامت کاري
– افزایش آگاهی و بالابردن صلاحیتهادرخصوص مسائل ایمنی وسلامت کاري
– ایمن نمودن محیط کار و کاهش خطرات
– کاهش ریسک حوادث وبیماریهاي ناشی از شغل
– کاهش زمان توقفات ناشی از بیماري و صدمات ناشی از حوادث
– کاهش هزینه منتج از خسارت ناشی از حوادث

 

برای مشاهده متن کامل ایمنی و بهداشت کار اینجا کلیک نمایید.