استاندارد 18001

استاندارد 18001 – متن استاندارد 18001

هدف و دامنه کاربرد

استاندارد 18001 الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت OH&S به منظور توانا ساختن سازمان جهت کنترل ریسک های

OH&S و بهبود عملکرد خود مشخص می کند .

 

استاندار 18001  معیارهای خاص عملکرد OH&S و ویژگی های تفضیلی برای طراحی سیستم مدیریت را بیان نمی کند .

گستره کاربرد استاندارد OHSAS 18001 به عواملی نظیر خط مشی OH&S سازمان ماهیت فعالیت، ریسک و پیچیدگی های

عملیات سازمان بستگی دارد .

هدف استاندارد OHSAS 18001 توجه به OH&S سازمان است و قصد توجه به سایر حوزه های ایمنی  بهداشت مانند برنامه

های رفاهی و تندرستی  کارکنان، ایمنی محصول، آسیب به اموال و یا پیامدهای زیست محیطی را ندارد .

 

الزامات سیستم مدیریت OHSAS 18001

در استاندارد OHSAS 18001 ، سازمان باید یک سیستم OH&S را بر اساس الزامات این استاندارد ایجاد ، مدون، اجرا و

نگهداری نموده و به طور مداوم بهبود دهد و نیز نحوه برآورد کردن این الزامات را مشخص نماید.

 

در استاندارد  OHSAS 18001 مدیریت رده بالا باید خط مشی OH&S سازمان را تعریف و تصویب نماید  و اطمینان حاصل

نماید در دامنه کاربرد تعریف شده سیستم مدیریت OH&S سازمان، این خط مشی :

 

الف: با ماهیت و اندازه  ریسک های OH&S سازمان متناسب است.

ب: شامل تعهد به جلوگیری از جراحت و بیماری و نیز بهبود مداوم مدیریت و عملکرد OH&S است.

پ: حداقل شامل ، تعهد به انطباق با الزامات قانونی قابل کاربرد و سایر الزاماتی که سازمان پذیرفته و مرتبط با خطرات

OH&S سازمان است

ت: چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف OH&S فراهم آورد .

ث: مدرن، اجرا و نگهداری شود .

و …

در استاندارد OHSAS 18001 سازمان باید روش های اجرائی برای شناسایی مداوم خطرات، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل

های لازم ایجاد ، اجرا و برقرار نگهدارد . در استاندارد 18001 برای مدیریت  تغییر ، سازمان باید خطرات و ریسک های

OH&S مرتبط با تغییرات سازمان ، سیستم مدیریت OH&S  یا فعالیت های آن را قبل از شروع چنین تغییراتی شناسایی

نماید.

در استاندارد 18001 سازمان باید اطمینان حاصل نماید

که نتایج این ارزیابی ها به هنگام تعیین کنترل ها مورد توجه قرار می گیرد .

در استاندارد OHSAS 18001 ، سازمان باید روش های اجرائی

برای شناسایی و دستیابی به الزامات قانونی و سایر الزاماتی که برای آن کاربرد دارند ایجاد، اجرا و برقرار نگهدارد .

در استاندارد OHSAS 18001 مدیریت رده بالا باید مسئولیت نهایی OH&S و سیستم مدیریت OH&S را بر عهده بگیرد .

در استاندارد OHSAS 18001 ، سازمان باید روش های اجرائی برای پایش و اندازه گیری  منظم عملکرد OH&S را ایجاد ، اجرا و برقرار نگهدارد .

در استادارد OHSAS 18001 ، سازمان باید اطمینان حاصل نماید که ممیزی های داخلی سیستم مدیریت OH&S در فواصل زمانی طرح ریزی  شده اجرا می شوند .

در استاندارد  OHSAS 18001  مدیریت رده بالا  باید سیستم مدیریت OH&S سازمان را در فواصل زمانی طرح ریزی شده مورد بازنگری قرار دهد تا از تداوم مناسب بودن، کفایتو اثر بخشی  آن اطمنان حاصل کند.

این بازنگری باید ارزیابی  فرصت های بهبود و نیاز به تغییر  در سیستم مدیریت OH&S از جمله خط مشی و اهداف OH&S را شامل گردد.

 

 

برای دانلود متن استاندارد 18001 برروی تصویر پایین کلیک نمایید.

استاندارد 18001