استاندارد ایزو 9001

استاندارد ایزو 9001

استاندارد ایزو 9001 :

جهت خرید دوره آموزش مجازی ایزو9001 و دانلود محتوا و دریافت گواهینامه آموزشی از DNW  اینجا کلیک کنید.

استاندارد ایزو 9001 ، هدف و دامنه کاربرد

استاندارد ایزو 9001

الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می نماید.

تمام الزامات این استاندارد بین المللی عمومی هستند.
و به نحوی درنظر گرفته شده اند که برای تمام سازمان ها صرفنظر ازنوع ، اندازه و محصولی که ارائه می دهند قابل استفاده باشد.

استاندارد ایزو 9001 ، اصطلاحات و تعاریف سازمان

مفهوم سازمان می تواند در بگیرنده مفهوم تاجر مستقل، شرکت ، موسسه ، بنگاه اقتصادی، مقام مسئول، شرکت تضامنی ، انجمن ، موسسه خیریه یا نهاد یا بخشی یا ترکیبی از آنها چه ثبت شده باشد چه عمومی چه خصوصی باشد اما تنها به این مفاهیم محدود نمی شود.

طرف ذی نفع:

فرد یا سازمانی که بر یک تصمیم یا فعالیت اثر می گذارد یا از آن تاثیر بپذیرد یا خود را تاثیر پذیر بداند.

الزام:

فرد یا سازمانی که بر یک تصمیم یا فعالیت اثر می گذارد یا از آن تاثیر بپذیرد یا خود را تاثیر پذیر بداند.

سیستم مدیریت:

مجموعه ای از عناصر مرتبط و متعامل یک سازمان، برای ایجاد خط مشی ها، اهداف،و فرآیندها برای دستیابی به آن اهداف

مدیریت ارشد:

فرد یا گروهی از افراد سازمان ، که آن را در بالاترین سطح هدایت و کنترل می نمایند.

اثربخشی:

میزان تحقق فعالیت های طرح ریزی شده و دستیابی به نتیج طرح ریزی شده

خط مشی:
مقاصد و جهت گیری سازمان ، که به شکل رسمی توسط مدیریت ارشد بیان می شود.

هدف:
نتیجه ای که باید به آن دست یافت.  هدف می تواند استراتژیک، تاکتیکی یا عملیاتی باشد.

استاندارد ایزو 9001 , ریسک:
اثر عدم قطعیت بر روی یک نتیجه مورد انتظار. تاثیر یک انحراف از آنچه مورد انتظار است می باشد . مثبت یا منفی

استاندارد ایزو 9001 , صلاحیت:
توانایی به کار گیری دانش و مهارتها برای رسیدن به نتایج مورد نظر. صلاحیت نشان داده شده را گاهی واجد شرایط می دانند.

استاندارد ایزو 9001 , اطلاعات مستند:
اطلاعات کنترل و نگهداری آن توسط سازمان الزام می باشد و رسانه ایی که آن را شامل می شود. اطلاعات مستند می تواند در هر قالب یا رسانه ای و از هر منبعی باشد.

استاندارد ایزو 9001 , فرآیند:
مجموعه ای از فعالیت های به هم مرتبط و متعادل که ورودی ها را به خروجی ها، تبدیل می نماید.

عملکرد:
نتایج قابل اندازه گیری.  عملکرد می تواند به یافته های کمی یا کیفی مرتبط شود.

استاندارد ایزو 9001 , برون سپاری:
ایجاد ترتیباتی به نحوی که یک سازمان بیرونی ، بخش از وظایف ، یا فرآیندهای یک سازمان را انجام دهد.

استاندارد ایزو 9001 , پایش:
تعیین وضعیت یک سیستم ، یا یک فعالیت.  برای تعیین وضعیت ممکن است، نیاز به بررسی ، سرپرستی یا مشاهده کاملاً دقیق باشد.

استاندارد ایزو 9001 , اندازه گیری:
فرآیندی  برای تعیین  یک مقدار

استاندارد ایزو 9001 , ممیزی:
فرآیند سیستماتیک و مستقل برای کسب شواهد عینی و ارزیابی آن بر مبنای واقعیت برای تعیین میزان برآورد شدن معیارهای ممیزی

یادآوری 1: ممیزی می تواند ممیزی داخلی (شخص اول)یا ممیزی خارجی(شخص دوم)یا شخص ثالث باشد و میتواند به صورت ممیزی ترکیبی یا مشترک باشد.

انطباق: برآورده شدن یک الزام

عدم انطباق: برآورده نشدن یک الزام

اقدام اصلاحی: اقدامی برای حذف علت یک عدم انطباق و جلوگیری از وقوع مجدد آن

یادآوری:  ممکن است برای یک عدم انطباق ، بیش از یک علت وجود داشته باشد .

یادآوری : اقدامی اصلاحی برای جلوگیری از وقوع مجدد انجام می شود در حالیکه اقدام پیشگیرانه از وقوع آن جلوگیری می
نماید.

بهبود مستمر: فعالیت تکرار پذیر برای بهبود عملکرد

اصلاح: اقدام برای حذف عدم انطباق مشاهده شده

مشارکت: مشارکت در اهداف ، مشترک و یا سهم داشتن در آنها

محیط سازمان: محیط کسب و کار

وظیفه: نقشی که توسط یک واحد اختصاصی سازمان، ایفا می شود.

مشتری: شخص یا سازمانی  که می تواند محصول یا خدمتی که تمایل به داشتن آن را دارد دریافت نماید.

یا شخص یا سازمانی که محصول یا خدمتی دریافت نمی کند.

تامین کننده ارائه کننده: فرد یا سازمانی که محصول یا خدماتی را ارائه می نماید.

بهبود: فعالیتی برای بهبود عملکرد

مدیریت: فعالیت های هماهنگ برای هدایت و کنترل یک سازمان

مدیریت کیفیت: مدیریت در زمینه کیفیت

یادآوری : مدیریت کیفیت عموماً شامل تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کیفی ، طرح ریزی کیفیت، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و بهبود کیفیت است.

سیستم: مجموعه ای از عناصر به مهم مرتبط و متعادل

زیرساخت: سیستم ، امکانات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز برای عملیات سازمان

سیستم مدیریت کیفیت: سیستم مدیریت در رابطه با کیفیت

خط مشی کیفیت: خط مشی  مرتبط با کیفیت

یادآوری 1 : به طور کلی خط مشی کیفیت سازگار با خط مشی عمومی سازمان است. می تواند با چشم انداز و ماموریت سازمان همراستا شود و چارچوبی را برای تعیین اهداف کیفی ارائه نماید.

استراتژی: فعالیت های طرح ریزی شده برای رسیدن به یک هدف

موضوع: موجودیت، هر چیزی که قابل درک یا مشاهده باشد.

کیفیت: میزانی که یک سری خصوصیات ذاتی یک موضوع الزامات را برآورده می کند.

الزام قانونی: الزام اجباری تعیین شده توسط یک ارگان قانون گذار

الزام مقرراتی: الزام اجباری تعیین شده توسط یک مقام تحت امر نظیر یک ارگان قانون گذار

عیب: عدم انطباق مرتبط با کاربرد مورد نظر یا مشخص شده

ردیابی: توانایی ردیابی تاریخچه ، کاربرد یا مکان یه موضوع

نوآوری: فرآیند که منجر به یک موضوع جدید یا تا حد زیادی تغییر یافته شود.

قرارداد: توافق نامه تعهد آور

طراحی و توسعه:

مجموعه ای از فرآیندها  ، که الزامات  برای یک موضوع  ، را به الزامات دقیق تری تبدیل می کنند.

اهداف کیفی: هدف مرتبط با کیفیت
یادآوری  :اهداف کیفی عموما بر مبنای خط مشی کیفیت ، سازمان هستند .
یادآوری  : اهداف کیفی عموما برای وظایف  مرتبط و سطوح مختلف سازمان تعریف می شوند

خروجی: نتیجه یک فرایند
بسیاری خروجی ها شامل عناصری هستند که به گروه های مختلف عمومی تعلق دارند .

اینکه خروجی ، خدمت محصول ، نرم افزار، سخت افزار، یا موارد فرآیندی نامگذاری شود به بخش اصلی آن بستگی دارد.

مثلا یاک خودرو از ساخت افزار مانند ) لاستیک ها ( ، مواد فرآیندی مانند ) سوخت ، مایع خنک کننده ( ، نرم افزار ) نرم افزار کنترلی موتور، دفترچه راهنما  و خدمات ، توضیحات عملیاتی که فروشنده ارائه می نماید تشکیل شده است.

محصول:

خروجی که نتیجه فعالیت هایی است که هیچ کدام از آنها در حد فاصل میان ارائه کننده و مشتری صورت نمی گیرد.

خدمت:

خروجی غیر قابل لمس بوده و نتیجه حداقل یک فعالیت است لزوما در حد فاصل میان ارائه کننده و مشتری انجام می شود .

 داده: حقایقی درباره یک موضوع

 اطلاعات: داده های  معنا دار

شواهد عینی: داده پشتیبان وجود یا درستی چیزی

سیستم اطلاعات: شبکه سیستم مدیریت کیفیت کانالهای ارتباطی مورد استفاده سازمان

دانش: مجموعه اطلاعات موجود که عقیده توجیه پذیری می باشد و دارای درجه قطعیت بالا در صحیح بودن می باشد.

تصدیق: تائید از طریق ارائه شواهد عینی که الزامات مشخصی را برآورده شده اند

صحه گذاری: تائید از طریق شواهد عینی که از الزامات برای مصرف یا کاربرد مورد نظر برآورده شوند.

بازخور: عقاید ، تفسیرها و اظهار نظرهای مورد علاقه در مورد محصول ، خدمت یا فرآیند رسیدگی به شکایت

رضایت مشتری: برداشت مشتری از میزانی که انتظارات مشتری برآورده شده اند.

شکایت:

ابراز نارضایتی به یک سازمان در رابطه با محصول  یا خدمت یا خود فرآیند رسیدگی به شکایت که پاسخ یا راه حلی صریح یا تلویحی مورد انتظار است.

برنامه ممیزی: مجموعه ای از یک یا چند ممیزی طرحریزی شده برای بازه زمانی مشخص و انجام شده برای یک مقصود مشخص

معیارهای ممیزی: مجموعه ای از خط مشی ها اطلاعات مستند یا الزامات مورد استفاده به عنوان یک مرجع که شواهد ممیزی با آن مقایسه می شود.

شواهد عینی / ممیزی: سوابق، بیانیه حقایق یادگیر اطلاعات که مرتبط با معیارهای ممیزی می باشند و قابل تصدیق هستند.

یافته های ممیزی:

نتایج ارزیابی شواهد ممیزی  جمع آوری شده در برابر معیارهای ممیزی
یادآوری :  یافته های ممیزی بیانگر انطباق یا عدم انطباق هستند.
یادآوری  : یافته های ممیزی می تواند منجر به شناسایی فرصت های بهبود یا ثبت تجارب خوب شوند.

مجوز ارفاقی:

مجوز استفاده یا ترخیص ، یک محصول  ، یا خدمت  ، که با الزامات مشخص شده انطباق ندارد.

ترخیص:

مجوز رفتن به مرحله بعدی فرآیند

خصوصیت: ویژگی متمایز کننده
یادآوری  : یک خصوصیت می تواند ذاتی یا منتسب باشد.
یادآوری  : یک خصوصیت می تواند کمی و کیفی باشد.

شاخص عملکرد:

معیار عملکرد

تعیین:

فعالیتی برای پی بردن به یک یا چند خصوصیت  و مقادیر آن خصوصیات

بازنگری:

تعیین تناسب کفایت یا اثر بخشی یک موضوع  برای دستیابی به اهداف تعیین شده

تجهیزات اندازه گیری:

ابزار اندازه گیری ، نرم افزار ، استاندارد اندازه گیری ماده مرجع یا دیگر تجهیزات کمکی یا ترکیبی از آنها که برای تحقق یک فرآیند اندازه گیری لازم می باشند.

استاندارد ایزو 9001 , محیط سازمان

سازمان باید مسائل خارجی و داخلی که مرتبط با اهداف سازمان و جهت گیری استراتژیک آن هستند و توانایی سازمان را برای دستیابی به نتیجه های مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهند، تعیین نماید.

درک نیازها و انتظارات طرف های ذینفع

به سبب تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم طرف های ذینفع بر توانایی سازمان در ارائه پیوسته محصولات و خدماتی که نیازهای مشتری و الزامات قانونی و مقررات قابل کاربرد را برآورده می کننده سازمان باید موارد زیر تعیین نماید:
الف: طرف های ذی نفع مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت
ب: الزامات این طرف های ذی نفع که مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت می باشند.

تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

سازمان باید مرزها و قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت را برای پیاده سازی دامنه کاربرد خود تعیین نماید.

سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

سازمان باید سیستم مدیریت کیفیت، شامل فرآیند های مورد نیاز و تعاملات آنها رامطابق با الزامات این استاندارد بین المللی ایجاد ، اجراء ونگهداری نماید و به طور مستمر بهبود بخشد.

استاندارد ایزو 9001, رهبری
استاندارد ایزو 9001, رهبری و تعهد

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت را از طریق موارد زیر نشان دهد:
الف: پاسخگویی در قبال اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت:
ب: حصول اطمینان از اینکه خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت برای سیستم مدیریت ایجاد شده اند و با جهت گیری
استراتژیک و محیط سازگارند.
ج: حصول اطمینان از اینکه خط مشی کیفیت در سازمان منتقل، درک و به کار گرفته شده است.
د: حصول اطمینان از یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت یا فرآیند های کسب و کار سازمان
ه : افزایش آگاهی از رویکرد فرایندی
و : حصول اطمینان از اینکه منابع مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت در دسترس هستند ؛
ز : انتقال اهمیت اثر بخشی مدیریت کیفیت و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ؛
ح : حصول اطمینان از اینکه سیستم مدیریت کیفیت به نتایج در نظر گرفته شده نایل می یابد .
ط : به کار گیری ، هدایت و پشتیبانی از افراد به منظور کمک به اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت
ی : ترویج بهبود مستمر .
ک : حمایت از سایر نقش های مدیریتی مرتبط در نشان دادن رهبری آنها به میزانی که در زمینه های مسئولیتشان کاربرد دارد

استاندارد ایزو 9001 , تمرکز بر مشتری

مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد رادر خصوص تمرکز بر مشتری یا اطمینان از موارد زیر نشان دهد:
الف: الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقررلاتی قابل کاربرد و تعیین شده، انطباق دارند:
ب: ریسک ها و فرصت هایی که می توانند بر انطباق محصولات و خدمات و توانایی افزایش رضایت موثر باشند تعیین شده و
مورد توجه قرار می گیرند.
ج: تمرکز بر ارائه یکنواخت محصولات و خدمات که با الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اجرا انطباق دارند:
د: تمرکز بر افزایش رضایت مشتری حفظ شود.

استاندارد ایزو 9001 , خط مشي کیفیت

مدیریت ارشد باید خط مشی کیفیت را ایجاد ، بازنگری و نگهداری نماید که:
الف: متناسب با مقاصد و محیط سازمان باشد :
ب: چارچوبی را برای تعیین و بازنگری اهداف کیفی فراهم نماید:
ج: شامل تعهدی جهت برآوردن الزامات قابل کاربرد باشد:
د: شامل تعهدی جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت باشد.

وظایف، مسئولیت ها و اختیارات سازماني

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت ها و اختیارات برای وظایف مربوطه در درون سازمان تخصیص داده شده، ابلاغ و تفهیم شده اند.
طرح ریزی برای سیستم مدیریت کیفیت
اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصت ها
اهداف کیفیت و طرح ریزی جهت دستیابي به آنها
سازمان باید اهداف کیفیت را در وظایف، سطوح و فرآیندهای مرتبط تعیین کند.
اهداف کیفیت باید:
الف : با خط مشی کیفیت سازگار باشد ؛
ب : قابل اندازه گیری باشد ؛
ج: الزامات قابل کاربرد را در نظر گیرد ؛
د : مرتبط با انطباق محصولات و خدمات و افزایش رضایت مشتری باشد ؛
ه : مورد پایش قرار گیرد ؛
و : منتقل شود ؛
ز : در صورت نیاز به روز آوری شود

طرح ریزی تغییرات

در صورتی که سازمان نیاز به تغییر در سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نماید تغییر باید به صورت طرح ریزی شده و سیستماتیک انجام شود.

پشتیباني
منابع

سازمان باید منابع لازم را جه استقرار ، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت تعیین و تامین نماید.

کارکنان

سازمان باید به منظور اطمینان از برآورده شدن مستمر الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد
، کارکنان لازم را برای اجرای موثر سیستم مدیریت کیفیت به همراه فرایند های مورد نیاز فراهم نماید.

زیرساخت

سازمان باید زیر ساخت مورد نیاز را برای اجرای فرآیندهایش جهت دستیابی به انطباق محصولات و خدمات و تعیین ، تامین و نگهداری نماید.

استاندارد ایزو 9001 ، محیط برای اجرای فرآیندها

سازمان باید محیط جهت اجرای فرایندها و دستیابی و انطباق محصولات و خدمات تعیین ، تأمین و نگهداری نماید.

استاندارد ایزو 9001 ، منابع پایش واندازه گیری

در جایی که پایش یا اندازه گیری به عنوان شواهد انطباق محصولات و خدمات والزامات مشخص شده استفاده میشود.
سازمان باید منابع لازم را برای حصول اطمینان از نتایج پایش و اندازه گیری معتبر و قابل اعتماد تعیین نماید.
سازمان باید اطلاعات مستند شده مناسب را به عنوان شواهد تناسب با هدف منابع پایش و اندازه گیری حفظ نماید.
چنانچه ابزاری که در طول زمان تصدیق و کالیبراسیون آنها برنامه ریزی شده است در استفاده معیوب تشخیص داده شود .
سازمان باید تاثیرات منفی در صحت نتایج اندازه گیری قبلی را تعیین نماید
و در صورت لزوم اقدام اصلا حی مناسب را انجام دهد.

استاندارد ایزو 9001 ، دانش
سازمانی

سازمان باید دانش مورد نیاز را برای اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات تعیین نماید .
این دانش باید نگهداری شود و به میزان لازم در دسترس قرار گیرد.

استاندارد ایزو 9001 ، صلاحیت

الف : صلاحیت لازم کارکنانی را که تحت کنترل سازمان کار می کنند و عملکردشان بر کیفت موثر است ، مشخص نماید .
ب : اطمینان حاصل کند این کارکنان ازنظر تحصیلات ، آموزش و یا تجربه صلاحیت مناسب را دارند .
ج : درصورت کاربرد جهت بدست آوردن شایستگی لازم و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده اقدام کند .
د : اطلاعات مستند مناسب را به عنوان شواهد صلاحیت حفظ کند.

استاندارد ایزو 9001 ، آگاهي

کارکنان که تحت کنترل سازمان کار می کنند باید از موارد زیر اگاه باشند.
الف: خط مشی کیفیت
ب: اهداف کیفیت مرتبط
ج: سهم آنها در اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، از جمله مزایای بهبود عملکرد کیفیت
د: پیامد عدم انطباق یا الزامات سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد ایزو 9001 ، ارتباطات
سازمان باید ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت را تعیین نماید از جمله:
الف: درباره چه چیزی ارتباط برقرار کند
ب: چه زمانی ارتباط برقرار کند
ج: با چه کسی ارتباط برقرار کند

د: چگونه ارتباط برقرار کند

استاندارد ایزو 9001 ، اطلاعات مستند
استاندارد ایزو 9001 ، کلیات
استاندارد ایزو 9001 ، ایجاد و به روز رسانی
استاندارد ایزو 9001 ، کنترل اطلاعات مستند
استاندارد ایزو 9001 ، عملیات
استاندارد ایزو 9001 ، برنامه ریزی و کنترل عملیات

سازمان باید فرآیندهای مشخص را که برای انطباق با الزامات جهت ارائه محصولات و خدمات و برای اجرای اقدامات مورد نیاز می باشد را از طریق موارد زیر برنامه ریزی ، اجرا و کنترل نماید.

استاندارد ایزو 9001 ، تعیین الزامات محصولات و خدمات
استاندارد ایزو 9001 ، ارتباط با مشتری
استاندارد ایزو 9001 ، تعیین الزامات مرتبط با محصولات و خدمات

سازمان باید از موارد زیر اطمینان حاصل یابد :

الف ( الزامات محصول و خدمت ) از جمله آنهایی که توسط سازمان الزامی تلقی میشوند ( و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد، تعیین شده اند؛
ب ( توانایی برآوردن الزامات تعریف شده و اثبات مطالبات ) ادعاها ( محصولات و خدماتی که ارائه می نماید.

استاندارد ایزو 9001 ، بازنگری الزامات مرتبط با محصولات و خدمات

این بازنگری باید پیش از تعهد در تأمین محصولات و خدمات به مشتریان انجام شود
و باید اطمینان حاصل شود که قرارداد یا الزامات سفارش متفاوت از مواردی که قبلا تعریف شده حل و فصل شده است .
هرجا مشتری بیانیه ای مستند از الزامات خود ارائه نکند الزامات مشتری باید قبال از پذیرش توساط سازمان تایید شود .
اطلاعات مستندی که شرح دهنده نتایج بازبینی از جمله هرگونه الزامات جدید
و یا تغییر یافته محصولات و خدمات میباشند باید حفظ شوند

استاندارد ایزو 9001 ، طراحي و توسعه محصولات و خدمات

هرجا که جزییات الزامات محصولات و خدمات سازمان جهت ارائه خدمت یا تولیدات که هنوز ایجاد و یا توسط مشتری و یا طرف های ذی نفع دیگر شناسایی نشده است
برای اینکه برای تولید و یا ارائه خدمات آتی کافی باشد، سازمان باید یک فرآیند طراحی و توسعه ایجاد ، اجرا و نگه داری نماید.

استاندارد ایزو 9001 ، کنترل محصولات و خدماتي که از برون سازماني تامین مي شود

سازمان باید اطمینان حاصل نماید فرآیندها، محصولاتی و خدماتی که از برون سازمانی تامین می شوند با الزامات مشخص شده انطباق دارند.
سازمان باید در مواقع ذیل الزامات مشخص شده را جهت کنترل محصولات و خدماتی که از برون سازمانی تامین میشوند به کارگیرد؛

استاندارد ایزو 9001 ، تولید و ارائه خدمات
استاندارد ایزو 9001 ، کنترل تولید و ارائه خدمات

سازمان باید شرایط کنترل شده ای را برای تولید و ارائه خدمات شامل فعالیت های تحویل و پس از تحو یل استقرار نماید.

استاندارد ایزو 9001 ، شناسایي و ردیابي

درجایی که نیاز به تضمین انطباق محصولات و خدمات باشد سازمان باید روش های مناسبی را برای شناسایی خروجی های فرآیند به کار گرفته شود .
سازمان باید وضعیت خروجی های فرآیند را در رابطه با الزامات پایش و اندازه گیری در سرتاسر تولید و ارائه خدمات شناسایی نماید.

استاندارد ایزو 9001 ، محافظت

برای حفظ انطباق با الزامات سازمان باید اطمینان حاصل نماید از خروجی های فرآیند در طی تولید و ارائه خدمات به میزان لازم حفاظت می شود.

استاندارد ایزو 9001 ، ترخیص محصولات و خدمات

سازمان باید ترتیبات طرحریزی شده را در مراحل مناسب اجرا نماید تا تصدیق کند که الزامات محصول و خدمت برآورد شده اند . شاهد انطباق با معیار پذیرش باید حفظ شود .
ترخیص محصولات و خدمات به مشتری نباید تا زمانی که ترتیبات طرح ریزی شده برای تصادیق انطباق به طور رضایت بخشی کامل شده اند صورت پذیرد مگر اینکه توسط فرد مجاز و در صورت کاربرد توسط مشتری تایید شده باشد.

استاندارد ایزو 9001 ، کنترل خروحي های فرآیند، محصولات و خدمات نامنطبق

سازمان باید اطمینان حاصل نماید خروجی های فرآیند، محصولات و خدماتی که با الزامات انطباق ندارد شناسایی و کنترل می شوند تا از استفاده یا تحویل ناخواسته آنها جلوگیری شود.

استاندارد ایزو 9001 ، ارزیابي عملکرد
استاندارد ایزو 9001 ، پایش، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل و ارزیابي
استاندارد ایزو 9001، رضایت مشتری

سازمان باید برداشت مشتری را از میزان برآورده شدن الزامات پایش نماید .
سازمان باید اطلاعات مربوط به دیدگاه ها و نظرات مشتری درباره سازمان و محصول و خدمات آن را حفظ نماید . روش های دریافت این اطلاعات و استفاده از آنها باید تعیین شود.

استاندارد ایزو 9001، ممیزی داخلي

سازمان باید ممیزی های داخلی را در فواصل برنامه ریزی شده انجام دهد جهت تامین اطلاعات

استاندارد ایزو 9001، بازنگری مدیریت

مدیریت ارشد باید سیستم مدیریت کیفیت سازمان را در فواصل برنامه ریزی شده به منظور اطمینان از تداوم تناسب ، کفایت و اثر بخشی آن بازنگری نماید.

استاندارد ایزو 9001، بهبود کلیات

سازمان باید فرصت های بهبود را تعیین و انتخاب نماید و اقدامات لازم را جهت برآوردن نیازهای مشتری و افزایش رضایت مشتری انجام دهد .

9001، عدم انطباق و اقدام اصلاحي

به هنگام بروز عدم انطباق از جمله موارد ناشی از شکایت سازمان باید :
الف . نسبت به عدم انطباق عکس العمل نشان دهد و درصورت کاربرد :
-1 جهت کنترل و تصحیح آن اقدام نماید؛
-2 عواقب رسیدگی کند؛
ب . نیاز به اقدام جهت حذف علت ( علل ) عدم انطباق را به منظور اینکه انطباق در جای دیگر تکرار نشود و یا اتفاق نیفتد : از طریق موارد زیر ارزیابی نماید :
بازنگری عدم انطباق؛

تعیین دلایل عدم انطباق

تعیین اینکه آیا عدم انطباق های مشابه وجود دارند و یا ممکن است بطور بالقوه اتفاق بیفتد .
ج. انجام هر اقدامی که نیاز باشد؛
د . بازنگری اثربخشی هر اقدام اصلاحی انجام شده؛
ه . تغییر سیستم مدیریت کیفیت در صورت نیاز
اقدامات اصلاحی باید متناسب با اثرات عدم انطباق های پیش آمده باشند .
یادآوری : در بعضی موارد حذف دلیل عدم انطباق می تواند غیرممکن باشد .
یادآوری :  اقدام اصلاحی می تواند احتمال وقوع مجدد را تا سطح قابل قبولی کاهش دهد .
سازمان باید اطلاعات مستند را به عنوان شواهدی برای موارد زیر حفظ نماید.
الف . ماهیت عدم انطباق ها اقدامات بعدی انجام شده؛
ب : نتایج هرگونه اقدام اصلاحی

استاندارد ایزو 9001، بهبود مستمر

سازمان باید تناسب کفایت و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را بطور مستمر بهبود بخشد .
سازمان باید برای تایید اینکه زمینه هایی با عملکرد پایین و یا فرصت هایی که به عنوان بخشی از بهبود مستمر است ، در نظر بگیرد.

آموزش مجازی ISO9001:2015

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.