Tag Archives: ISO 9001

ISO 9001

Home Posts tagged "ISO 9001"

مدیریت تغییر

جهان امروز جهان تغییر است. تصور محیطی ایستا و با تغییر اندك غیر ممكن می نماید. اما شیوه ی اداره ی این محیط نیازمند شناخت جنبه های مختلف آن است.مدیریت تغییر واكنش های مد...
ادامه مطلب

ایزو 9001-مدیریت انبار

تلگرام داتیس ایزو 9001-مدیریت انبار مقدمه انبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها در موجودی های انبار آنها انباشته شده...
ادامه مطلب

مدیریت فروش

مدیریت فروش از مباحثی است که در سالهای اخیر مطرح شده و بیشتر به برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل نیروی فروش تاکید می کند. برای درک و اهمیت مدیریت فروش، ابتدا بای...
ادامه مطلب