مدیریت شهری

مدیریت شهری
مدیریت شهری
مدیریت شهری

مدیریت شهری

در بیشتر کشورها توسعه منابع انسانی با چالش های شهرنشینی هماهنگ نیست.

این امر موجب افزایش تقاضا برای آموزش تخصصی برای مدیران، تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان شده است.

هدف این آموزش، کمک به توسعه شهرهای اجتماعی، جامع، پایدار، امن و انعطاف پذیر در سراسر جهان است.

در پاسخ به این تقاضا داتیس سیستم  برنامه های آموزشی را در مورد جنبه های خاص مدیریت شهری برای کارشناسان خارجی و داخلی ارائه می دهد.

مسائل مورد بحث در ارتباط با مهم ترین مشکلات توسعه شهری در سراسر جهان، از جمله تخریب محیط زیست،

رشد غیرمستقیم شهری،  سیستم های تصمیم گیری و برنامه ریزی نامناسب،ضعف مسکن  و شرایط کاری، زیرساخت ناکافی،آلودگی آب و هوا ، زباله و رو به زوال مناطق تاریخی.

این برنامه با هدف ارائه راهکارهای قابل اجرا و تمرینی برای مدیریت شهر است.

گواهینامه ایزو

مشاور ایزو

نشانه گذاری

متاسفیم امکان نظردهی وجود ندارد