داتیس سیستم

استقرار ، آموزش و صدور گواهینامه ایزو

Home خدمات ما

خدمات ما

خدمات ما شامل  مشاوره ، آموزش ، ممیزی و صدورگواهینامه های سیستمی و محصول می باشد.

 شناخت و عارضه یابی :

شناخت سازمان ازدید نواحی تحت پوشش ، امکانات و ابزار و زیرساخت های موجود و هدف گذاری جهت برآورد فعالیتها و اصلاحات متصور تا رسیدن به آن اهداف نیازمند تجربه و دید نزدیک به واقعیت از سوی مشاور سازمان دارد.

آموزش :

آموزش پرسنل زیر مجموعه سیستم مدیریت سازمان با الزامات سیستم مدیریت و روش اجرای دستورالعمل های سیستم جزء

جدانشدنی از یک سیستم مدیریت اثر بخش می باشد.

تهیه مستندات سیستم کیفیت:

پس از مراحل شناخت و آموزش که منجر به شناسایی فرآیندها ، آموزش الزامات اولیه سیستم می گردد، نوبت به تهیه مستندات شامل چارت سازمانی ، نظامنامه ، روش های اجرایی و شناسنامه فرآیندها می رسد این مرحله به صورت تعاملی با پرسنل مرتبط و آکاه به فرآیندهای سازمان در بخش ها و محدوده های مختلف انجام می گیرد معمولا فرآیندی نسبتا زمان گیر و بسیار دقیق است .

اجرا و ایجاد سوابق سیستم مدیریت کیفیت:

جهت انجام ممیزی منجر به تحلیل صحیح سیستم ئو استخراج عدم انطباق های متصور برای هر سیستمی لازم به ایجاد گردش کار در قالب فرم ها و مستندات سیستمی می باشد .

ممیزی داخلی سیستم مدیریت:

ممیزی داخلی که با رهبری یک نفر از سازمان مشاور و توسط افراد آموزش دیده درون سازمان صورت می گیرد منجر به حصول آمادگی و اصلاح نواقص سیستم برای ممیزی خارجی می گردد.

ممیزی و صدور گواهینامه ایزو :

ممیزی و صدورگواهینامه های ایزو  بخشی از خدمات شرکت می باشد  که در صورت تایید منجر به صدور گواهینامه ایزو می گردد.